1961
1961
מוטיב יהודיתחילת שנות ה-60עלי זהבקשתלוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלוםצקפרצורה סגלגלה