צקפר
צקפר
עלי זהבצורה סגלגלהתחילת שנות ה-601961לוחכיתוב1962צורה מופשטת/קונקרטיתזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהאמצע שנות ה-601966קו 6מתווההסיפרה 2שרבוטמסגרתקראצים