ראשון לציון
ראשון לציון
מוטיב יהודיבית כנסתתחילת שנות ה-501953נוף