1961
1961
קומפוזיציה מלבניתמוטיב יהודיעלי זהבקשתפנדההסיפרה 2צקפרמסגרת סגלגלהכיתובצורה מופשטת/קונקרטיתפרופילמלאךחריטה בצבעחרקוב