Kav Magazine
Kav Magazine
מוטיב יהודיתחילת שנות ה-60עלי זהבקשתלוחזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלוםצקפרצורה סגלגלה