1961
1961
1962קומפוזיציה מלבניתלוח1965מוטיב יהודי1961עלי זהבקשתזמנים מקומות צורותמוטיב וצורהתצלוםפנדההגדת סרייבו1964הסיפרה 2צקפרצורה סגלגלהכיתובצורה מופשטת/קונקרטית1963אווירוןמספרייםפרופילמלאךקראצים1960חרקוב