Tapestry
Tapestry
מלאךכיתובקראציםעלי זהבתחילת שנות ה-60זמנים מקומות צורותמוטיב וצורה